• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Home Informacije Vesti
PDF Print E-mail


MOTO-TRKE

 MOTO  KLASIK PRVENSTVO

SRBIJE

MK ( moto klasik)

 

Član 1.

 Nacionalni Moto Klasik Savez  (NMKS) raspisuje Moto Klasik Prvenstvo Srbije (u daljem tekstu MKP) za 2009. godinu, po odredbama ovog  pravilnika,  Posebnih pravilnika i odgovarajućih dodataka Međunarodnog sportskog i tehničkog pravilnika FIM i UEM.

 

Član 2.

KALENDAR TAKMIČENJA

 Državno Prvenstvo se održava po bodovnom sistemu i sastoji se od sledećih takmičenja prema Kalendaru NMKS za 2009. godinu:

 Datum

Trka

Mesto

Organizator

26.04.2009

pozivna trka

Kula (kartodrom)

MK Sarmat – NS

24.05.2009

prvenstvena trka

Kula (kartodrom)

MK Sarmat – NS

14.06.2009

prvenstvena trka

Beograd (Ada Huja)

SMK Klasik – VŠ

23.08.2009

prvenstvena trka

Vršac (aerodrom)

SMK Klasik - VŠ

Moto Klasik prvenstvo  Srbije se održava za pojedinačni plasman vozača, plasman klubova i plasman ekipa sponzora.

                                       

Član 3.

SISTEM BODOVANJA

 

Za plasman na pojedinom takmičenju  takmičari dobijaju bodove po sledećoj tabeli:

 Mesto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bodovi

25

20

16

13

11

10

9

8

7

6

 

Mesto

11

12

13

14

15

Bodovi

5

4

3

2

1

 

Ukoliko se u sistemu takmičenja MKP voze 3 trke, za bodovanje prvenstva  računaće se 3 trke, a u slučaju održavanja više od 3 trke, neće se bodovati jedna, najlošija, uključujući i ona na kojoj se takmicar nije pojavio. Ukoliko je  u nekoj klasi  bodovano manje od tri takmicenja ,smatraće se da Prvenstvo u toj klasi nije odrzano. Najmanji  broj takmičara na jednoj trci, da bi se klasa bodovala  za DKP je 4 takmičara, sa NMKS licencom. Zadnja trka u sezoni je izuzetak i bodovaće se svi prijavljeni takmičari bez obzira na broj takmičara u klasi. Svaki takmičar koji je prošao tehnički pregled i verifikaciju startovao je na trci. Takmičari u klasi koja se ne boduje imaju pravo na pehar i rekord staze ali se njihov plasman ne uzima za plasman klubova.

Nema spajanja klasa.

Svi takmičari, koji se prijave, dobiju startni broj na verifikaciji i prođu tehnički pregled na trci u okviru MKP, dobijaju 1 bod.

Ako na kraju takmicarske sezone, dva takmičara imaju isti broj bodova, bolje će biti plasiran , stariji takmičar. Takmičari koji na kružnoj trci, u okviru DKP, izvezu minimum od 30% od ukupnog broja krugova, ulaze u zvanično bodovanje prema tako ostvarenom plasmanu.

Na brdskoj trci, vozice se dva starta, ukupan zbir vremena, odredjuje plasman takmicara. Ako dva takmičara imaju isti broj bodova na trci, bolji je onaj koji na toj trci ima bolji plasman.

Prva tri takmičara, po klasama, će doboti pehare/medalje, za osvojena mesta, a svi takmičari bodove prema zvanično ostvarenim plasmanima u skladu sa članom 3 ovog Pravilnika.

Ako na kraju takmičarske  sezone dva takmičara imaju isti broj bodova bolje će biti plasiran stariji takmičar.

Izvršni odbor za Moto klasik je u obavezi da na kraju takmičarske sezone svim učesnicima dodeli zahvalnice za učešće sa naznačenim zauzetim mestom u MKP.

 

Član 4.

BODOVANJE EKIPA KLUBOVA I EKIPA SPONZORA

 

  Za plasman ekipa klubova uzima se 5 najboljih rezultata koje su takmičari jednog kluba ostvarili na jednom takmičenju. Ukoliko dva kluba imaju isti broj bodova, klub koji ima više prvih mesta na tom takmicenju bice proglasen boljim. U situaciji da su opet izjednačeni primenjivaće se sistem dodavanja 6, 7. itd ostvarenog rezultata takmičara iz jednog kluba, tako da bodovi 6. ili 7. takmičara služe samo za određivanje plasmana na jednom takmičenju i ne mogu ući u sistem bodovanja za konačni (generalni) plasman klubova na kraju takmičarske sezone.

Ekipe sponzora prijavljuju se organizatoru pismeno posle treninga uz kotizaciju od 1500 dinara. Ekipa sponzora mora da ima najmanje 2 , a najvise 3 vozaca. Kod plasmana ekipe uzima se u obzir plasman 2 bolja takmičara. U slučaju istog broja bodova primeniće se isti sistem obračuna kao za klub

 

Član 5.

KLASE I USLOVI ZA MOTOCIKLE

 

Rapisivanje klasa u Moto Klasik prvenstvu Srbije  za 2009. godinu, izvršeno je prema godini proizvodnje motocikala i zapremini motora:

 

 -Klasa B  - motocikli proizvedeni od 1950. - 1967. godine (uključujući i '67).

                         -Dvotaktni motocikli od 001-250 ccm

                         -Cetvorotaktni motocikli  001-500ccm.

  -Klasa C - motocikli proizvedeni od 1967. - 1978. godine (uključujući i '78).

      -Klasa C1

-Dvotaktni motocikli od 051-175 ccm.

-Cetvorotaktni motocikli 051-250 ccm

      -Klasa C2

-Dvotaktni  motocikli od 176-250 ccm.

-Cetvorotaktni motocikli od 251-500 ccm.

    

       -Klasa C3

-Dvotaktni motocikli od 251-500 ccm.

-Cetvorotaktni motocikli 501-1000 + ccm.

       

 -Otvoreni Kup  ( pravo ucesca imaju motocikli proizvedeni od 1976-1983)

       - Četvorotaktni, neogranicene zapremine.

       - Dvotaktni motocikli do 750 ccm.

Ucesnici Otvorenog Kupa  nemaju pravo na rekord staze i ne boduju se za plasman pojedinaca i ekipa klubova, u Državnom Moto Klasik  Prvenstvu.

 

 -Klasa D - motocikli sa bočnom prikolicom proizvedeni do 1978. godine

-          Četvorotaktni do 1000cm3,

-          Dvotaktni do 750 cm3

 

Ucesnici Klase D  nemaju pravo na rekord staze i ne boduju se za plasman pojedinaca i ekipa klubova, u Državnom Moto Klasik  Prvenstvu.

 

 

Napomena: Motocikli sa bočnom prikolicom sa wartburgovim motorom ulaze u klasu D.

 

Klasa E- motocikli zapremine do 50 ccm proizvedeni do 1980.(uključujući i Tomos BT).

 

Telo zaduženo za sva tehnička pitanja je tročlana Tehnička komisija koju bira Izvrsni odbor. Predsednika Tehničke komisije biraju članovi medjusobno. Svaki od izabranih članova tehničke komisije moze biti zamenjen ukoliko ne obavlja svoju funkciju. Na svakoj trci moraju prisustvovati najmanje dva člana komisije.  

Osnovna ograničenja, koje reguliše ovaj pravilnik, odnose se na godinu proizvodnje i na radnu zapremtinu motora.

Godina proizvodnje se odnosi na ram i blok motora, kao I na sve ostale elemente koji su od vitalnog značaja za vozne osobine motorcikla.. Kod spornih situacija tehnička komisija donosi konačnu odluku

Motocikli proizvedeni posle 31.12.1978.god. mogu ući u zvaničnu konkurenciju, samo ako tehnička komisija ustanovi da je bazni model bio zvanično predstavljen na tržištu, u toku l978.godine ili ako za to postoji odgovarajuci  dokument (literatura, internet zapis, originalne fakture i sl.). Takođe je bitno da se takav motocikl, prijavljen za takmičenje, ne razlikuje od baznog modela, a ako ima razlika da su one ''kozmetičke'' prirode. To praktično znači da na ramu, pogonskom agregatu i elementima vešanja  i kočnica, nema nikakviih izmena ili su one u osnovnom tehničkom smislu zanemarljive (ne utiču na poboljšanje voznih osobina ), u odnosu na bazni model predstavljen pre kraja l978.g.

Upotreba vozila i trkackih komponenti koji su u stvarnosti replike standardne i trkacke tehnike iz perioda pre 1978 god. su dozvoljene.

Za sve klase je otvoreno gorivo (do 105 oktana), a za klasu B dozvoljena je upotreba alkohola, kao goriva.

 Za klasu B zabranjena je upotreba disk kočnica.

 Sistem za paljenje,izduvni sistem i karburator su po slobodnom izboru.Važno je da ugrađene kvalitetne komponente, vizuelno i konstrukcijski budu približne originalu. Upotreba specijalnog rama je dozvoljena, a po tehnickim resenjima koja odgovaraju periodu. Isto važi I za elemente vešanja .Dozvoljava se upotreba Tomosovih ramova sa modela BT, ATX ali iskljucivo sa parom amortizera za vesanje zadnjeg tocka. Upotreba aktuelne trkačke tehnike nije dozvoljena. Pogonski agregat svojim spoljnim izgledom mora biti blizak baznom modelu.

Dozvoljena je upotreba egzotičnih materijala.

 Gume moraju biti standardne, produkcije sa redovnirlm profilom osim za klasu D, Nije dozvoljena upotreba specijalnih guma za mokru podlogu.  Za klase B, C1, C2 I E  starost pneumatika je Iimitirana četvrrtom nedeljom 1999.g. (šifra na pneutmatiku 0499), a za motocikle klase C3,Otvoreni Kup i D, limitirana je četvrtom nedeljom 2003 .g, (šifra na pneumatiku 0403) .

Organizator neće prihvatiti motocikle sa komponentama, na kojima su očigledni tragovi habanja. Svi zavrtnjii za ispuštanje ulja i ostalih tecnosti moraju imati izbušene glave i biti ožičeni.

Motocikli sa tragovima curenja motornog ulja, rashladne i kočione tecnoti, neće biti prihvaćene odnosno biće upućene na popravku.

Gornju zapreminsku granicu klase, dozvoljeno je prepravkama na motoru povecati za najvise 10 %. Motori manjih zapremina, mogu se povećavati do gornje granice klase +10 %.Motori većih zapremina, nego sto je nominalna za klasu, moraju se svesti na gornju granicu klase + 10 %.  

Konačnu odluku po svim tehničkim  pitanjima donosi tehnička komisija. Komsija zadrzava pravo da zahteva korekcije i na svim drugim elementima na motociklu, koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom.

 

NAPOMENA

Preporučuje se, shodno pravilnicima UEM I Alpe Adria, najveci dozvoljeni prečnik štapa prednje viljuske,  35 mm.


Član 6.

USLOVI ZA VOZAČE

Pravo učešća imaju svi vozači koji poseduju vozačku člansku kartu - takmičarsku licencu A ili B kategorije važeću za 2009. godinu (prilikom dobijanja licence svaki vozač potpisuje izjavu da se takmiči na sopstvenu odgovornost), važeće lekarsko uverenje koje izdaje lekar medicine sporta (vozači su dužni da upišu sve povrede koje su imali na prethodnim takmičenjima), polisu osiguranja života i uplaćenu upisninu u iznosu koji odredi organizator takmicenja. Polisa osiguranja mora da glasi na najmanji iznos od 200.000,00 dinara za slučaj smrti, odnosno 400.000,00 dinara za slučaj invalidnosti. Organizator ne preuzima na sebe obavezu da obezbedi takmicarima mogucnost osiguranja prilikom prijave na takmicenje. Strani takmičari moraju imati važeće nacionalne ili internacionalne licence (UEM, ACU, SACU, MCUI, EURO ¨A¨).

Vozaci mladji od 18 god.moraju imati overenu pismenu saglasnost od roditelja ili staratelja, da se mogu baviti Moto Sportom u 2009.

Organizator je obavezan da obezbedi startne brojeve, koji se moraju koristiti. Takmičari su obavezni da na motociklima obezbede podloge za startne brojeve, bele ili žute boje, na  obe bočne strane motocikla, na oklopu, ili  u zoni zadnjih amortizera ili sedišta na vidnom mestu, tako da ih ništa ne zaklanja i jednu podlogu sa prednje strane motocikla, na oklopu ili posebnom nosaču. O velicini i obliku startnog broja i njegove podloge odlucuje Tehnicka komisija.

Svi takmičari koji budu prijavljeni za takmičenje u MKP obavezni su da sav reklamni materijal (nalepnice) dobijene od organizatora takmičenja, za trkački vikend nalepe na svoj motocikl bez nadoknade.

Takmičar je obavezan da takmičarsku sezonu završi sa istim startnim brojem sa kojim je i započeo a u slučaju preklapanja brojeva sa gostujućim takmičarima, domaći takmičari imaju prednost.Ni na jednom motociklu koji učestvuje na trci, bez obzira na klasu, brojevi se ne smeju preklapati.

Član 7.

 MEDICINSKI USLOVI

U zvaničnoj konkurenciji prilikom prijave, takmičari moraju na zahtev zvaničnika trke dati na uvid overeno lekarsko uverenje za takmičenje u moto sportu (fiche medicale). Ukoliko postoji sumnja da je takmičar pod uticajem bilo kakvih nedozvoljenih sredstava ili je utisak da je psihofizički nesposoban za takmičenje, iz bilo kog razloga, biće zatraženo mišljenje šefa medicinske ekipe, i ako se utvrdi da je takmicar pod uticajem nedozvoljenih sredstava ili da je psihofizicki nesposoban da nastavi takmicenje, sledi njegovo udaljavanje sa takmicenja.

Ako takmičar padne u toku treninga biće obavezno traženo mišljenje medicinske ekipe o stanju takmičara i mogućnosti da nastavi takmičenje. Odluka šefa medicinske ekipe po tom pitanju je konačna. 

Član 8.

BEZBEDNOST TAKMIČARA

 Uvažavaju se odredbe FIM-ovog pravilnika: Road Racing World Classic Regulations koje se odnose na aktivnu i pasivnu bezbednost takmičara.Obavezna je upotreba kožnog odela, (jednodelnog ili dvodelnog ciji su delovi povezani pojasom),zastitne kacige,( ako nije integralna obavezna je upotreba zastitnih naocara), koznih rukavica i koznih cizama.Upotreba ove opreme je obavezna na motorciklu od tehnickog pregleda do zavrsetka takmicenja.U slučaju da takmičar padne tokom trke, NAJSTROŽE JE ZABRANJEN NJEGOV  NASTAVAK  DALJE VOZNJE.

Član 9.

UPISNINA

Svi takmičari u zvaničnoj konkurenciji uplaćuju prilikom prijave, za trku, upisninu  koju udređuje organizator, ali koja ne može biti veća od 2500 din . Takmicari koji voze u vise klasa placaju samo iznos jedne upisnine. Upisnina ne uključuje osiguranje takmičara i oragnizator u slučaju da takmičar ne startuje, iz bilo kog razloga, neće refundirati upisninu. Organizator zadržava pravo da ne prihvati sve prijave, odnosno da otkaže ili odloži takmičenje, te da promeni program u okviru takmičenja i dodela nagrada. Organizator takođe zadržava pravo da, ukoliko broj prijavljenih takmičara i regularnost takmičenja to zahteva, organizuje divizije i kvalifikacione voznje.

Takmičari mlađi od 18 god. kao i takmičari iz inostranstva ne plaćaju upisninu.

Član 10.

 

GORIVO

Svi takmičari odnosno timovi obezbeđuju gorivo za svoje potrebe. Organizator ne preuzima obavezu da u zoni održavanja takmičenja obezbedi uslove i mogućnost nabavke goriva. Gorivo se mora držati u posudama predviđenim za to i strogo se zabranjuje pušenje u blizini, kao i upotreba rekvizita, delova odeće i obuće, koji mogu izazvati varničenje.

 

Član 11.

 

SIGNALIZACIJA

 

Signalne zastave su zastave, koje se koriste na sudijskim mestima duž staze:

ZELENA ZASTAVA                                            Sve je u redu.

ŽUTA ZASTAVA (u mirovanju)                            Signal opasnosti.

ŽUTA ZASTAVA (u pokretu)                              Smanjiti brzinu, direktna opasnost pripremi se za zaustavljanje.

ŽUTA ZASTAVA SA CRVENIM PRUGAMA              Klizava staza

CRVENA ZASTAVA                                            Momentalni prekid trke.

BELA ZASTAVA                                                Službeno vozilo se kreće po stazi, oprez.

PLAVA ZASTAVA (u mirovanju)                          Obaveštava vozača da će ga preteći jedan ili   više bržih takmičara.

PLAVA ZASTAVA (u pokretu)                             Preticanje je u toku - omogućiti da brži takmičari  bezbedno prođu.

CRNA ZASTAVA (sa pokazanim starnim br.)          Takmičar kome se pokaže ova zastava    mora neizostavno da se prvom prilikom isključi sa staze i ode u boks.

 

Član 12.

 

OBAVEZE ORGANIZATORA

 

Organizator je duzan da prijave takmicara za verifikaciju i tehnicki pregled vodi na istovetnim obrascima koje propisuje Izvrsni odbor NMKS. Listu startnih brojeva koju sastavlja I.O. organizator mora poštovati prilikom prijavljivanja takmičara. O izdatim startnim brojevima mora redovno obavestavati Izvršni Odbor.

Organizator trke u okviru MKP obavezan je da u vremenu od najviše 60 minuta od završetka takmičenja na oglasnoj tabli objavi zvanične rezultate trke. Zvanicne rezultate  je duzan da dostavi predstavnicima klubova  odmah po zavrsetku takmicenja.

Trke mogu biti organizovane u jednom ili dva dana,s tim da je moguce odrzati i dve trke u istom danu. Trke se mogu organizovati iskljucivo na licenciranim stazama a prema elaboratu o bezbednosti.

Kalendar takmicenja usvaja Izvrsni Odbor.

Organizator zadržava pravo da u cilju bezbednosti učesnika takmičenja, publike ili učesnika u saobraćaju, zbog više sile izmeni pojedine elemente takmičenja odnosno takmičenje odloži delimično ili u celini.


Član 13.

               

PRIGOVORI

 

Prigovori na rad verifikacione i tehničke komisije podnose se 30 minuta nakon završetka verifikacije odnosno tehničkog prijema vozila, Direktoru trke u pismenoj formi.

Prigovori na neregularnosti u toku treninga i trke, na nezvanične rezultate kao i na takmičarske motocikle podnose se u pismenoj formi Direktoru trke najkasnije 30 minuta nakon završetka poslednje trke dana.

Ako se prigovor odnosi na tehničke karakteristike motocikla podnosilac prigovora mora položiti Direktoru trke depozit u dinarskoj protivvrednosti 100 eura. Depozit pokriva troškove otvaranja odnosno provere motocikla.  U slučaju da troškovi takvog pregleda prelaze deponovani iznos, Tehnička komisija može zahtevati povećanje depozita. Ako je prigovor neosnovan depozit će biti uplaćen takmičaru čiji se motocikl proveravao. Ako je protest opravdan depozit se u celosti vraća podnosiocu prigovora a takmičar čiji je motocikl proveravan briše se iz plasmana. Ako takmičar na čiji je motocikl uložen prigovor, odbije kontrolu motocikla, isti će biti brisan iz plasmana i protiv njega biće pokrenut disciplinski postupak.

 

Član 14.

 

POČASNE NAGRADE

Prva tri takmičara, po klasama će dobiti priznanja za osvojena mesta, a svi takmičari bodove prema zvanično ostvarenim plasmanima u skladu sa članom 3 ovog Dodatka Pravilnika. Ekipe klubova i ekipe sponzora će dobiti priznanja za prva tri zauzeta mesta i bodove prema zvanicno ostvarenom plasmanu. Priznanja ce biti dodeljeni  i takmicarima u klasama koje nisu zvanicno bodovane.

                                                                  

Član 15.

Pravo tumačenja ovog Pravilnika u nadležnosti je Izvršnog odbora NMKS.

 

 

Naše trke